Konkurs na wnętrze - Biuro na wodzie

Konkurs na wnętrze - Biuro na wodzie

Wystartował konkurs na wnętrze "BARGEWORK biuro na wodzie". Przedmiotem konkursu jest wykonanie projektu wnętrza pływającego obiektu - biura na wodzie, wykorzystującego produkty marek partnerów technologicznych. Nagroda główna to 20 000 złotych!

Organizator konkursu
Organizatorem konkursu jest firma „Aveex” Sp. z o. o., z siedzibą w Warszawie, Plac Defilad 1, 00-901 Warszawa, REGON: 14176929, zwana dalej Organizatorem.

Przedmiot konkursu
Przedmiotem konkursu jest wykonanie projektu wnętrza pływającego obiektu - biura na wodzie wykorzystującego produkty marek partnerów technologicznych. Aktualna lista partnerów technologicznych; marek i produktów dopuszczonych do wykorzystania w konkursie jest dostępna pod adresem www.bargework.com.

Założenia
- Projekt powinien łączyć koncepcyjnie produkty marek partnerów technologicznych z innymi elementami wykorzystywanymi przy projektowaniu: elementy konstrukcji, podział pomieszczeń i stref, ciągi komunikacyjne, elementy dekoracyjne, roślinność, itp.
- W projekcie nie mogą być wykorzystane produkty konkurencyjne wobec marek partnerów technologicznych w zakresach kategorii produktowych.

Uczestnicy konkursu
- Uczestnikiem konkursu może stać się wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i posiadająca miejsce stałego zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W przypadku zespołów, co najmniej jeden jego członek musi spełniać podane kryteria.
- Prace konkursowe mogą być realizowane indywidualnie i w zespołach. W przypadku zgłoszenia zespołu, musi się on identyfikować jedną nazwą.
- Jeden uczestnik może wysłać dowolną ilość projektów.
- Konkurs jest bezpłatny dla uczestników, otwarty.
- Uczestnicy są zobowiązani do podania prawdziwych danych osobowych: imienia, nazwiska, adresu faktycznego zamieszkania, numeru telefonu oraz innych danych wymienionych w Karcie zgłoszenia. Podanie nieprawdziwych lub niepełnych danych osobowych, może spowodować wykluczenie z udziału w konkursie.

Wymagania dotyczące pracy konkursowej
Projekt należy przygotować w formie renderów 3D (lub innej formy prezentacyjnej) i przekrojów 
całego obiektu w skali 1:100 i detalu w skali 1:50 , pokazując zaprojektowane wnętrze Bargework o powierzchni podłogi 10 x 40 m. (obiekt jednokondygnacyjny) z ujęciem co najmniej 4 stref:
- strefy sanitarnej (toalety, łazienki)
- strefy wejściowej/rekreacyjnej (np. szatni, recepcji, stołówki etc.)
- strefy biurowej (miejsca pracy dla 35 osobowego zespołu)
- strefy prezentacyjnej (miejsca spotkań, pokazów, prezentacji)

Projekt powinien uwzględniać założenie, że BARGEWORK to:
- nowoczesne miejsce, wnętrze, dla kreatywnego zespołu.
- centrum innowacji, designu, pomysłu.
- ergonomiczne stanowiska pracy sprzyjające produktywności
- miejsce wypoczynku

Projekt powinien przewidywać symetryczne rozłożenie mas, dla zachowania środka ciężkości w środku obiektu.

Miejsce i termin składania prac konkursowych
- Prace konkursowe należy przesłać wyłącznie za pomocą formularza na stronie www.bargework.com.
- Konkurs rozpoczyna się w dniu 15 stycznia 2015r. Prace konkursowe należy przesyłać do dnia 5 maja 2015 do godziny 23.59.

Nagrody i wyróżnienia
- Nagroda główna 20 000 PLN
Za zwycięski projekt, który wybierze jury, przyznana zostanie nagroda główna w wysokości 20 000 PLN. Nagroda główna, o której mowa powyżej, zostanie wypłacona na rachunek bankowy wskazany przez twórcę Zwycięskiego projektu. Kwota nagrody podlega opodatkowaniu na zasadach ogólnych, w związku z tym uczestnik zobowiązuje się uregulować należności publicznoprawne we własnym zakresie. Nagroda główna zostanie wypłacona w terminie 14 dni od daty opublikowania wyników na stronie www.bargework.com. Dodatkowo, autor zwycięskiego projektu zostanie zaproszony na wystawę „Architektura przyszłości… na wodzie?” , debatę o znaczeniu architektury i uroczystą galę podczas której zostaną ogłoszone wyniki niniejszego konkursu które to odbędą się 22 maja 2015 roku w hotelu Mazurkas podczas VI Kongresu Stolarki Polskiej.

- Nagrody dodatkowe: 2 x po 1000 PLN
Organizator przyzna dwie dodatkowe nagrody w wysokości 1 000 PLN każda dla innych uczestników, których projekty będą szczególnie inspirujące. Nagrody o których mowa w niniejszym punkcie, zostaną wypłacone na rachunek bankowy wskazany przez twórców nagrodzonych projektów. Kwota nagrody dodatkowej podlega opodatkowaniu na zasadach ogólnych, w związku z tym uczestnik zobowiązuje się uregulować należności publicznoprawne we własnym zakresie. Nagroda dodatkowa zostanie wypłacone w terminie 14 dni od daty opublikowania wyników na stronie www.bargework.com. Dodatkowo, autorzy wyróżnionych prac zostaną zaproszeni na wystawę „Architektura przyszłości… na wodzie?” , debatę o znaczeniu architektury i uroczystą galę podczas które zostaną ogłoszone wyniki niniejszego konkursu które to odbędą się 22 maja 2015 roku w hotelu Mazurkas podczas VI Kongresu Stolarki Polskiej.

- Nagrody-wyróżnienia (zaproszenia na kongres o wartości 500 PLN)
Organizator dodatkowo przyzna do 50 wyróżnień. Każdy uczestnik, autor pracy wyróżnionej otrzyma od Organizatora zaproszenie na 2gi dzień kongresu, debatę i wystawę (zaproszenie o wartości 500 PLN.) Projekty wyróżnione, o których mowa zostaną pokazane na specjalnie zorganizowanej wystawie pod nazwą „Architektura przyszłości… na wodzie?”, która odbędzie się 22 maja 2014 roku w hotelu Mazurkas. Wystawę rozpocznie debata na temat znaczenia architektury zwieńczona galą
i ogłoszeniem wyników powyższego konkursu.

- Wartością pozamaterialną jest upublicznienie nazwiska autorów nagrodzonych i wyróżnionych prac poprzez publikacje na stronie www.bargework.com i w innych mediach.

Ogłoszenie wyników
- Ogłoszenie wyników nastąpi w dniu 22 maja 2015 podczas gali związanej z wystawą „Architektura przyszłości… na wodzie?” odbywającej się w hotelu Mazurkas w Ożarowie Mazowieckim.
- Wyniki konkursu zostaną podane do wiadomości publicznej poprzez ogłoszenie na stronie internetowej www.bargework.com. Laureat nagrody głównej w konkursie zostanie poinformowany o rozstrzygnięciu konkursu osobiście, drogą mailową lub telefoniczną.
- Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do opublikowania imion i nazwisk autorów wybranych prac konkursowych, a także ich projektów konkursowych oraz umieszczenia tych informacji w materiałach reklamowych Organizatora dotyczących projektu oraz w mediach i Internecie.
- W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają odpowiednie przepisy obowiązującego prawa.

Więcej: www.bargework.com

konkurs na wnętrze

Podoba Ci się nasza działalność ? Postaw kawę dla Grupy Sztuka Architektury!
Postaw mi kawę na buycoffee.to

Komentarze

Ilość komentarzy: 0

Dodaj zdjęcia do galeriiDodaj nowy komentarz

Dodaj nowy komentarz

Newsletter

Chcesz być na bieżąco?

Zapisz się do newslettera sztuka-wnętrza.pl!