Konkurs Social Space - 5.12.2014

Konkurs Social Space - 5.12.2014

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom pracowników Engineering Design Center, Instytut Lotnictwa ogłasza konkurs na projekt budynku oraz aranżację przestrzeni relaksacyjnej.

Nowa przestrzeń relaksacyjna będzie wykorzystywana jako miejsce relaksu po godzinach, alternatywa dla wyjść poza pracą, nieformalne miejsce spotkań dla zespołów projektowych oraz miejsce spotkań z gośćmi.

Konkurs skierowany jest do architektów, absolwentów i studentów wyższych uczelni artystycznych, szkół projektowania oraz innych osób zajmujących się zawodowo projektowaniem wnętrz lub projektowaniem graficznym.

O konkursie

Engineering Design Center, biuro konstrukcyjno-projektowe będące wspólnym przedsięwzięciem firmy General Electric i Instytutu Lotnictwa w Warszawie ogłasza konkurs na projekt koncepcyjny przestrzeni wypoczynkowej dla pracowników.

Enginnering Design Center jest biurem, na terenie którego pracuje około 1700 inżynierów. Konkurs na zaprojektowanie przestrzeni to jeden z elementów uatrakcyjnienia miejsca pracy dla naszych inżynierów.

Zadanie konkursowe polega na przygotowaniu projektu koncepcyjnego przestrzeni relaksacyjnej sprzyjającej spotkaniom i spędzaniu wolnego czasu. Zakresem zaś jest budynek, jego wnętrze oraz taras na dachu.

Organizatorzy konkursu

- Organizatorem konkursu na projekt budynku w systemie budownictwa modułowego oraz na aranżację przestrzeni relaksacyjnej “Social Space”, zwanego dalej Konkursem, jest Instytut Lotnictwa z siedzibą w Warszawie przy al. Krakowskiej 110/114 zwany dalej Organizatorem.

- Konkurs organizowany jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Cel konkursu

Celem Konkursu jest opracowanie projektu budynku w systemie budownictwa modułowego oraz aranżacji przestrzeni relaksacyjnej sprzyjającej spotkaniom oraz spędzaniu czasu wolnego i przerw w pracy pracowników Instytutu Lotnictwa wraz z kosztorysem wykonania.

Zasady konkursu

- W Konkursie mogą brać udział wyłącznie osoby pełnoletnie.

- Konkurs ma charakter otwarty, jednoetapowy.

- Konkurs jest skierowany do architektów, absolwentów i studentów wyższych uczelni artystycznych, szkół projektowania oraz innych osób zajmujących się zawodowo projektowaniem wnętrz lub projektowaniem graficznym.

- Projekt może być realizowany i zgłoszony do Konkursu indywidualnie lub zespołowo.

- Każdy uczestnik lub zespół może zgłosić jeden projekt.

- Do Konkursu mogą być zgłaszane tylko projekty wykonane osobiście przez uczestnika, do których przysługują uczestnikowi nieograniczone autorskie prawa osobiste i majątkowe, a także nie naruszające praw właścicieli do wizerunków obiektów zastrzeżonych w Urzędzie Patentowym z wyjątkiem logo Instytutu Lotnictwa.

- Koncepcja aranżacji powinna w sposób kreatywny wykorzystywać charakter biura inżynierskiego.

- Projekt powinien zostać opracowany w oparciu o wytyczne oraz o rzut terenu będący przedmiotem Konkursu – według odpowiednich załączników

Kryteria oceny

- Prace zostaną ocenione przez powołaną przez Instytut Lotnictwa na czas trwania Konkursu komisję konkursową, która wybierze od 1 do 3 finałowych projektów. Następnie przeprowadzone zostanie głosowanie wśród pracowników celem wyłonienia zwycięzcy nagrody głównej.

- Komisja konkursowa w składzie:

Architekt

Przedstawiciele Instytutu Lotnictwa – 4 osoby

Przedstawiciele General Electric – 4 osoby

Inżynier budownictwa z uprawnieniami budowlanymi

- Komisja dokona oceny pod względem zgodności projektów z założeniami konkursu określonymi w załącznikach nr 1 i 2 stanowiących integralną część niniejszego Regulaminu, oraz oryginalności, funkcjonalności a także estetyki.

Nagrody

- Komisja po zapoznaniu się z projektami przyzna jedną nagrodę główną oraz dwa wyróżnienia.

- Autor zwycięskiego projektu otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 7 000 zł.

- Wyróżnienie komisji konkursowej w wysokości 3000 zł. Wyróżnienie użytkowników portalu społecznościowego skupionego wokół Organizatora, przyzna jedno wyróżnienie w wysokości 2 000 zł.

- Nagrodzeni zobowiązani są do zapłacenia zryczałtowanego podatku od nagród w wysokości 10% (Art. 30 ust.1 pkt.4 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych). Podatek będzie potrącony przez Organizatora od kwoty nagrody i odprowadzony do właściwego urzędu skarbowego.

- Zwycięzcy nie mogą przenieść prawa do uzyskania nagrody na osoby trzecie.

- Autorzy nie nagrodzonych prac projektów będą mogli odebrać swoje prace od Organizatora w ciągu 2 tygodni od dnia ogłoszenia wyników Konkursu.

- Wyniki Konkursu zostaną umieszczone na stronie internetowej Instytutu Lotnictwa www.ilot.edu.pl oraz w serwisach społecznościowych. Zostaną także opublikowane w mediach tradycyjnych i elektronicznych.

- Wyniki zostaną ogłoszone 30.01.2015 roku na stronie internetowej www.ilot.edu.pl/socialspace. O wynikach Konkursu uczestnicy zostaną powiadomieni pocztą elektroniczną.

- Organizator zastrzega sobie możliwość prezentacji wszystkich zgłoszonych projektów na wystawie pokonkursowej oraz w materiałach informacyjno-promocyjnych związanych z Konkursem.

- Decyzja komisji konkursowej jest ostateczna.

Termin i miejsce składania projektów

- Projekty należy przesłać do 5.12.2014 roku do godziny 14:00 pocztą elektroniczną na adres: [email protected] lub pocztą tradycyjną lub osobiście na adres Instytutu Lotnictwa z dopiskiem „Social space”:

Instytut Lotnictwa
al. Krakowska 110/114
02 – 256 Warszawa
Pion Marketingu – Witold Świeczak, budynek X2, pokój 1.11 (I piętro)

- Prace dostarczone po wyznaczonym terminie nie będą brane pod uwagę.

- Koszty przesyłki prac ponoszą uczestnicy Konkursu. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zgłoszenia, które nie dotarły do niego z przyczyn od niego niezależnych, m.in. wskutek awarii łączy internetowych czy systemu uczestnika, czy Poczty Polskiej lub innego przewoźnika.

- W przypadku prac zespołowych formularz zgłoszeniowy musi zawierać dane wszystkich członków zespołu.

Więcej: www.ilot.edu.pl

Podoba Ci się nasza działalność ? Postaw kawę dla Grupy Sztuka Architektury!
Postaw mi kawę na buycoffee.to

Komentarze

Ilość komentarzy: 0

Dodaj zdjęcia do galeriiDodaj nowy komentarz

Dodaj nowy komentarz

Newsletter

Chcesz być na bieżąco?

Zapisz się do newslettera sztuka-wnętrza.pl!