make me! 2014 - 31.05.2014

make me! 2014 - 31.05.2014

I POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy regulamin określa zasady i warunki uczestnictwa w konkursie make me! (dalej w regulaminie: Konkurs) organizowanego w ramach 8. Międzynarodowego Festiwalu Designu – Łódź Design 2014.
2. Organizatorem konkursu jest Łódź Art Center fundacja zarejestrowana w Rejestrze Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji Oraz Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej, pod numerem KRS 0000246599,
z Siedzibą przy ul. Ks. Bp. Wincentego Tymienieckiego 3, 90-365 Łódź.
3. Udział w konkursie jest odpłatny (opłata rejestracyjna).
4. Celem Konkursu jest wyłonienie i promocja projektantów młodego pokolenia, których prace charakteryzują się przede wszystkim:
• wysokim poziomem artystycznym i merytorycznym,
• potencjałem wdrożeniowym,
• odpowiadaniem na istotne wyzwania współczesności,
• poruszaniem ważkich obszarów problematycznych,
• niekonwencjonalnym potraktowaniem tematu,
• oryginalnością i innowacyjnością w proponowanym rozwiązaniu,
• zgodnością pomiędzy założonym celem (opisanym w formularzu), drogą do jego realizacji i efektem końcowym
• formą, która odpowiada założeniom projektu, spełniając przy tym aspekty estetyczne.

Wybrane prace zostaną zaprezentowane podczas wystawy pokonkursowej w ramach 8. Międzynarodowego Festiwalu Designu – Łódź Design 2014 (dalej w Regulaminie: Łódź Design Festival 2014) w dniach 9-19 października 2014 r.

II UCZESTNICY KONKURSU

1. Do konkursu mogą przystąpić osoby fizyczne (w tym nieformalne grupy projektowe), w szczególności studenci
i absolwenci kierunków projektowych i artystycznych.
2. Uczestnicy konkursu (w tym wszyscy członkowie nieformalnych grup projektowych) muszą mieścić się w przedziale wiekowym od 20 do 35 roku życia, co znaczy, że Organizator dopuszcza do udziału w konkursie osoby urodzone pomiędzy 1 stycznia 1979r. a 31 grudnia 1994r. włącznie.

III WARUNKU UDZIAŁU W KONKURSIE

1. Warunkiem udziału w Konkursie jest:

a. wypełnienia dla każdego zgłaszanego projektu formularza on-line udostępnionego na stronie www.lodzdesign.com
w sekcji „weź udział”:
• dane osobowe i kontaktowe
• opisu zgłaszanego projektu – charakterystyka projektu, kontekst jego powstania, innowacyjność projektu, intencja oraz materiał wykonania;
• materiały graficzne (3-4 pliki, max. 4 MB każdy)

b. wyrażenie zgody na przedstawienie projektu na stronie internetowej www.lodzdesign.com oraz na wystawach pokonkursowych.
c. wyrażenie zgody na nieodpłatne udzielenie licencji o których mowa w punkcie IX Regulaminu.
d. wniesienie opłaty rejestracyjnej w wysokości 100 PLN przez przelew bankowy lub system Pay Pal:
• konto bankowe Organizatora:
Nr konta w formacie IBAN: PL 43 1050 1461 1000 0023 0398 5929
BIC/Swift: INGBPLPW
Dane posiadacza konta: ŁÓDŹ ART CENTER, ul.: TYMIENIECKIEGO 3, 90-365 LODZ
ING Bank Śląski, Łódź, Polska

i. W tytule przelewu należy napisać: make me 2014, imię i nazwisko Uczestnika
ii. Wszystkie koszty związane z wykonaniem przelewu bankowego (w tym w przypadkach przelewów dokonywanych spoza granic Polski) ponosi Uczestnik Konkursu
• System Pay Pal:
iii. przyciski znajdują się na stronie www.lodzdesign.com w zakładce poświęconej make me!
iv. W tytule przelewu należy podać: make me 2014, imię i nazwisko Uczestnika
v. Wszystkie koszty związane z wykonaniem przelewu bankowego ( w tym w przypadkach przelewów dokonywanych spoza granicy Polski) ponosi Uczestnik Konkursu

b. Potwierdzenie wniesienia opłaty rejestracyjnej powinno być przesłane Organizatorowi wraz ze zgłoszeniem (przez formularz rejestracyjny). W uzasadnionych indywidualnych przypadkach (np. trudności z wykonaniem przelewu) czas na wniesienie opłaty rejestracyjnej (wpływ na konto) zostanie wydłużony o 7 dni od upływu terminu zgłoszeń (po uprzednim zawiadomieniu Organizatora ). W przypadku niewniesienia opłaty rejestracyjnej zgłoszenie Uczestnika zostanie odrzucone.
c. Wniesiona Opłata rejestracyjna nie będzie zwracana Uczestnikom i zostanie przeznaczona na realizację celów statutowych Organizatora.

IV. WARUNKI SPEŁNIANE PRZEZ PROJEKT
1. Do konkursu mogą zostać zgłoszone projekty 3d i publikacje. Zgłaszane projekty muszą zostać udostępnione najpóźniej w dniu 01.09.2014 r. w postaci prototypu lub gotowego produktu. Prototyp powinien zostać przygotowany
w skali 1:1 a w uzasadnionych przypadkach (znaczące rozmiary projektu) w skali umożliwiającej prezentację wszystkich funkcji projektu.
2. Termin nadsyłania zgłoszeń mija 31.05.2014 r. o godz. 24:00
3. Zgłoszenia dokonane po terminie, a także zgłoszenia nie spełniające warunków określonych w regulaminie zostaną przez Organizatora odrzucone.

V JURY KONKURSU

1. Oceny zgłoszeń dokona Jury powołane przez Organizatora.
2. W skład Jury Konkursu wejdą
• Paweł Grobelny, projektant
• Marek Cecuła, projektant;
• Tomek Rygalik, projektant;
• Agnieszka Jacobson-Cielecka, kuratorka, Dyrektor Programowa School of Form;
• Michał Piernikowski, dyrektor Łódź Design Festival;
3. Decyzje Jury będą ostateczne.
4. Jury nie będzie miało obowiązku uzasadniać swoich decyzji oraz przedstawiać informacji z przebiegu obrad.
5. Jury dokona oceny projektów na podstawie nadesłanych zgłoszeń i załączonych materiałów poglądowych (materiały graficzne, opisowe).
6. Jury jak i Organizator może zażądać udostępnienia w celu oględzin modelu zgłoszonego projektu wyłonieniem Laureata Nagrody Głównej oraz Finalistów Konkursu. Oględziny odbędą się w miejscu i czasie umówionym z Uczestnikiem konkursu. O konieczności przeprowadzenia oględzin Organizator powiadomi Uczestnika co najmniej na 7 dni przed planowanym terminem oględzin.
7. Do chwili rozstrzygnięcia Konkursu Organizator utajni dane pozwalające na identyfikację Uczestników Konkursu przez Jury.

VI. LAUREACI KONKURSU

1. Jury spośród nadesłanych zgłoszeń wyłoni:
a. Laureata Nagrody Głównej
oraz
b. Finalistów Konkursu (do 20 projektów)
2. Laureat Nagrody Głównej otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 20.000 PLN brutto, dyplom, a jego projekt zostanie zaprezentowany podczas wystawy pokonkursowej make me! w ramach Łódź Design Festival 2014.
a. Wypłata nagrody pieniężnej następuje na wskazany przez laureata rachunek bankowy. Nagroda wypłacana osobie fizycznej zostaje pomniejszona o podatek dochodowy naliczony zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
b. W ramach organizacji wystawy pokonkursowej Organizator zapewni między innymi:
• montaż i demontaż wystawy oraz inne warunki niezbędne do przeprowadzenia ekspozycji wystawy,
• nocleg dla jednej osoby podczas głównego weekendu festiwalowego.
• Postanowienia dotyczące organizacji wystawy pokonkursowej przez Organizatora zostaną ustalone w umowie podpisanej pomiędzy Organizatorem a Laureatem Nagrody Głównej po rozstrzygnięciu Konkursu.
• Organizator nie przewiduje dodatkowego wynagrodzenia związanego z organizacją wystawy pokonkursowej.
3. Finaliści Konkursu
a. Projekty Finalistów Konkursu otrzymają dyplom, a ich projekty zostaną zaprezentowane podczas wystawy pokonkursowej make me! w ramach Łódź Design Festival 2014.
b. W ramach organizacji wystawy Finalistom Konkursu Organizator zapewni między innymi:
• montaż i demontaż wystawy oraz inne warunki niezbędne do przeprowadzenia ekspozycja obiektu
• nocleg dla jednej osoby podczas głównego weekendu festiwalowego.
• Szczegółowe postanowienia dotyczące organizacji wystawy zostaną ustalone w umowach podpisanych pomiędzy Organizatorem a Finalistami Konkursu po rozstrzygnięciu Konkursu.
• Organizator nie przewiduje dodatkowego wynagrodzenia związanego z organizacją wystawy pokonkursowej.
4. Organizator zastrzega sobie możliwość wręczenia nagród specjalnych ufundowanych przez patronów lub sponsorów konkursu.
5. Wyłonione projekty będą promowane w:
• publikacjach w prasie i mediach ogólnopolskich i lokalnych,
• publikacjach i stronach internetowych Łódź Art Center oraz Łódź Design Festival 2014,
• publikacjach i stronach internetowych patronów i partnerów konkursu.
6. Laureat oraz Finaliści Konkursu zobowiązują się udostępniać Organizatorowi nagrodzone prace (oryginały lub ich modele) do ekspozycji podczas wystawy pokonkursowej prezentowanej w ramach Łódź Design Festival 2014.
7. Warunkiem koniecznym do wzięcia udziału w wystawie po zakwalifikowaniu uczestnika jest przygotowanie i dostarczenie przez Uczestnika Konkursu na własny koszt i ryzyko do siedziby Organizatora modelu projektu (prototypu, produktu) w terminie do dnia 01.09.2014r.
8. Ostateczne zweryfikowanie projektów zakwalifikowanych do wystawy i wyłonienie Laureata nastąpi po nadesłaniu przez uczestników modeli na wystawę. Organizator zastrzega prawo odrzucenia projektu i pozbawienia go wyróżnienia po przesłaniu modelu. O odrzuceniu projektu Organizator poinformuje uczestnika, uzasadniając swoją decyzję na piśmie. W szczególności organizator Odrzuci projekty, których modele nie zostały przesłane lub nie spełniają wymogów określonych w niniejszym regulaminie.

VII. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU

1. Wyniki Konkursu ogłoszone zostaną podczas ceremonii wręczania nagród, która odbędzie się w czasie trwania Łódź Design Festival 2014. Zostaną również opublikowane na stronie internetowej www.lodzdesign.com
2. Lista laureatów i wyróżnionych, zakwalifikowanych do wystawy zostanie opublikowana do dnia 20.09.2014r. na stronie internetowej www.lodzdesign.com.
3. Z autorami prac wybranych przez jury, droga e-mailową zostanie uzgodniony termin i sposób przygotowania ich do prezentacji podczas wystawy.
4. Prace jury są niejawne.

VIII. PRAWA AUTORSKIE DO PROJEKTU

1. Przystępując do konkursu (poprzez zgłoszenie) Uczestnik oświadcza, że:
a. jest wyłącznym autorem Projektu i przysługują mu do nich wszystkie autorskie prawa majątkowe i osobiste;
b. Projekt nie stanowi utworu zależnego, nie stanowi plagiatu, ani w inny sposób nie naruszają praw osób trzecich lub obowiązujących przepisów prawa;
c. autorskie prawa majątkowe do Projektu nie są w żaden sposób obciążone prawami osób trzecich, a w szczególności dla eksploatacji Projektu w jakimkolwiek zakresie nie jest wymagana odrębna zgoda osoby trzeciej.
2. W przypadku zgłoszenia Projektu autorstwa nieformalnej grupy projektowej Uczestnik oświadcza że:
a. posiada odpowiednie zgody wszystkich współtwórców Projektu niezbędne do prawidłowego zgłoszenia Projektu zgodnie z warunkami niniejszego konkursu
b. nieformalna grupa projektowa (reprezentowana przez Uczestnika) jest wyłącznym autorem Projektu i przysługują jej (w żaden sposób nieograniczone) autorskie prawa majątkowe i osobiste do Projektu;
c. Projekt nie stanowi utworu zależnego, nie stanowi plagiatu, ani w inny sposób nie naruszają praw osób trzecich lub obowiązujących przepisów prawa;
d. autorskie prawa majątkowe do Projektu nie są w żaden sposób obciążone prawami osób trzecich, a w szczególności dla eksploatacji Projektu w jakimkolwiek zakresie nie jest wymagana odrębna zgoda osoby trzeciej.
3. Uczestnik jest odpowiedzialny, niezależnie od winy, za wady prawne zgłaszanego do konkursu projektu oraz zobowiązuje się zwolnić Organizatora ze wszelkich roszczeń powstałych w związku z ewentualną nieprawdziwością oświadczeń, o których mowa powyżej.
4. Projekty naruszające prawa osób trzecich zostaną wykluczone z udziału w konkursie.

IX. DZIAŁANIA PROMOCYJNE

1. Uczestnik udziela Organizatorowi licencji niewyłącznej do korzystania z przekazanej dokumentacji (opisu, ilustracji, fotografii i innych) Projektu poprzez jego prezentacje w trakcie organizowanych wystaw, pokazów, prezentacji i przeglądów w miejscu i w czasie wskazanym przez Organizatora w czasie trwania Łódź Design Festival 2014, a także po jego zakończeniu na czas nieokreślony przy realizacji wszelkich działań związanych z prezentacją festiwalu Łódź Design w czasie jego trwania, a także po jego zakończeniu w celu promocji festiwalu Łódź Design oraz Organizatora i Sponsorów festiwalu Łódź Design
2. Licencja udzielona zostaje nieodpłatnie.
3. Uczestnik wyraża zgodę na korzystanie przez Organizatora z dokumentacji fotograficznej, filmowej, video lub utrwalonej w technice cyforwej, przedstawiającej projekty zgłoszone do konkursu, wykonanej przez Organizatora lub na zlecenie Organizatora w czasie wystaw Łódź Design Festival 2014. Wyrażona zgoda nie jest ograniczona czasowo, ani też terytorialnie. W szczególności, chociaż nie wyłącznie, Organizator ma nieograniczone prawo rozpowszechniania i publikowania materiałów bądź ich części w mediach, internecie, książkach, opracowaniach, antologiach, pracach zbiorowych, audycjach telewizyjnych, filmach, sieciach przekazu elektronicznego, technologiach mobilnych we wszelkiej formie.
4. Uczestnik udziela również zgody na dalsze przekazywanie licencji dla wszelkich mediów publikujących artykuły dotyczące projektu, w zakresie związanym z promocją projektu, organizatora lub partnerów organizatora.
5. Licencje opisane powyżej udzielone zostają bez ograniczeń terytorialnych na czas nieoznaczony.
6. Licencje udzielone zostają na następujących polach eksploatacji:
a. wprowadzanie do obrotu w kraju i za granicą,
b. wprowadzanie do pamięci komputera i rozpowszechnianie w sieciach komputerowych, w szczególności w sieci Internet, w jakiejkolwiek formie technicznej
c. wykorzystywanie w całości lub we fragmentach do celów promocyjnych i reklamowych w formie ulotek, kartek pocztowych, katalogów, programów, zaproszeń, plakatów, billboardów, citylightów, CD, DVD, video.
d. Wykorzystywania w dowolnej formie w środkach masowego przekazu,

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Organizator zobowiązuje się dbać o powierzone mu produkty. Organizator ponosi odpowiedzialność za zniszczenie lub uszkodzenie przekazanych do celów ekspozycyjnych oryginałów (modeli projektu) zgłoszonych projektów do wysokości ich wartości odtworzeniowej, o ile do zniszczenia lub uszkodzenia doszło z jego winy.
2. Organizator na własny koszt zobowiązuje się do ubezpieczenia przekazanych do celów ekspozycyjnych oryginałów (modeli) zgłoszonych projektów do wysokości ich wartości odtworzeniowej na czas trwania wystawy pokonkursowej.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do legitymowania osób odbierających wszelkie nagrody ufundowane przez Organizatora i sprawdzenia zgodności faktycznych danych z podanymi w zgłoszeniu.
4. Zgodność z podanymi przy Zgłoszeniu danymi osobowymi stanowi warunek otrzymania nagrody.
5. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz ich wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, krewni i powinowaci do drugiego stopnia.
6. Wyłączną podstawę regulującą Konkurs stanowi niniejszy Regulamin, który jednocześnie jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu.
7. Organizator nie bierze odpowiedzialności za ewentualne kwestie sporne powstałe z winy osób trzecich.
8. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu, funkcjonowania Konkursu oraz zakończenia jego działalności w każdym czasie, bez podawania przyczyny, o czym poinformuje na stronie www.lodzdesign.com.
9. Zapytania dotyczące Konkursu należy kierować na adres e-mail: [email protected]
10. Uczestnik (poprzez zgłoszenie do konkursu) oświadcza, że wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w złożonych dokumentach (formularzach) dla potrzeb niezbędnych do przeprowadzenia konkursu – zgodnie z Ustawą z dn. 29.06.97 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. nr 133, poz. 883 z 1997r.). Uczestnikowi przysługuje prawo do wglądu, zmiany i usunięcia tych danych.
11. Nadesłanie zgłoszenia projektu równoznaczne jest z akceptacją Regulaminu Konkursu.

Źródło: lodzdesign.com

Podoba Ci się nasza działalność ? Postaw kawę dla Grupy Sztuka Architektury!
Postaw mi kawę na buycoffee.to

Komentarze

Ilość komentarzy: 0

Dodaj zdjęcia do galeriiDodaj nowy komentarz

Dodaj nowy komentarz

Newsletter

Chcesz być na bieżąco?

Zapisz się do newslettera sztuka-wnętrza.pl!