Konkurs Terma Design 2014

Konkurs Terma Design 2014

Terma Design to konkurs skierowany do projektantów sztuki użytkowej oraz wszystkich, którzy pasjonują się projektowaniem oryginalnych i innowacyjnych produktów. Terma Design 2014 to już czwarta edycja konkursu, którego przewodnim tematem jest SLOW.
 
Organizator konkursu
Organizatorem i fundatorem nagród w Konkursie jest firma Terma Sp. z o.o. zlokalizowana pod adresem: Czaple 100, 80-298 Gdańsk
 
Temat konkursu
SLOW oznacza: refleksję, wspólnotę, dbałość o naturę, zwrot do podstawowych wartości kształtujących jednostkę. Ciepło, jego generowanie i odbiór wydają się być naturalną składową takiego podejścia. Zapewnienie ciepła jest jedną z fundamentalnych potrzeb, którą człowiek spełniał i będzie spełniać. Ciepło to nie tylko komfort cieplny, który w naszej części globu w znakomitej większości jest zapewniany, ale też sposób na nawiązywanie i utrzymanie relacji oraz poczucia, niemal matczynego, bezpieczeństwa i wspólnoty. Redukcja negatywnych skutków oddziaływania na środowisko, branie pod uwagę potrzeb wąsko określonych grup odbiorców, odnajdywanie źródła prostoty w danym rozwiązaniu, generowanie rozwiązań poddających się zmiennym uwarunkowaniom, racjonalne wykorzystywanie zasobów energii, czy wreszcie czerpanie z lokalnego dorobku kulturowego i cywilizacyjnego – takie są właśnie główne wyznaczniki, którymi powinien się kierować współczesny projektant oraz uczestnik konkursu Terma Design 2014.
 
Cele konkursu
1. Stworzenie autorom najciekawszych prac możliwości podjęcia współpracy z Organizatorem i wdrożenia do produkcji konkursowych projektów.
2. Wyznaczenie nowych standardów i trendów w kategorii grzejników łazienkowych i dekoracyjnych.
3. Konkurs ma na celu wyłonienie najciekawszych projektów, wykonanie ich prototypów, prezentację na wernisażu pokonkursowym oraz promocję nagrodzonych prac i ich autorów celem popularyzacji sztuki użytkowej i jej roli w życiu człowieka.
 
Uczestnicy konkursu
1. Konkurs skierowany jest do projektantów sztuki użytkowej oraz wszystkich, którzy pasjonują się designem.
2. Uczestnikami Konkursu mogą być pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.
3. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz członkowie ich najbliższych rodzin (tj. zstępni, wstępni, małżonkowie i powinowaci w tym samym stopniu, rodzeństwo oraz jego zstępni, wstępni).
4. Poprzez Uczestnika Konkursu rozumie się osobę lub grupę osób współtworzących dany projekt.
 
Przedmiot konkursu
Etap I
1. Na projekt w pierwszym etapie składają się 3slajdy szablonu Terma Design z dowolnie zakomponowanymi wizualizacjami projektu oraz osobny slajd szablonu Terma Design w Power Point z opisem idei. Szablon Terma Design jest do ściągnięcia na stronie www.termadesign.com. Szablony są przygotowane w pdf, ilustratorze, photoshopie, corelu.
Arkusze powinny być dostarczone jako pdf w jednym pliku z nazwą zawierającą kod otrzymany przy rejestracji. Obowiązujący format to A4 przy 300 dpi. Pliki nie spełniające powyższych założeń zostaną wykluczone z Konkursu.
2. Informacje o wynikach pierwszego etapu oraz kody zakwalifikowanych projektów zostaną umieszczone na stronie Konkursu www.termadesign.com.
 
Etap II
3. Do drugiego etapu Konkursu przejdą projekty wybrane przez Jury.
4. Jury ma prawo do zakwalifikowania dowolnej liczby projektów do finału.
5. Autorzy prac zakwalifikowanych do finału zobowiązani są do:
5.1 do przedstawienia szczegółowych opracowań projektów zawierających 2 plansze przygotowane do wydruku (plansze powinny zawierać szczegółowe opracowania projektów, rozmiar plansz B1w poziomie - 300 dpi).
Pierwsza plansza:
rysunki techniczne – zwymiarowane widoki lub rzuty oraz rysunki detali,
opis projektu
Druga plansza:
przykładowa aranżacja, wizualizacja produktu/linii produktów,
ewentualnie dalsze detale lub inne wariantu projektu
5.2 stworzenia dodatkowych elementów uwiarygadniających w postaci: modeli wizerunkowych lub funkcjonalnych pokazujących całość lub fragment rozwiązania lub filmów wskazujących wiarygodność założeń:
6. W ramach wernisażu pokonkursowego Organizator wykona wydruki finałowych projektów we własnym zakresie oraz wyda katalog projektów.
 
Jury konkursu
1. W skład Jury konkursu wchodzi 6 osób. O składzie Jury decyduje Organizator.
2. W skład Jury konkursu zostaną powołani: przedstawiciele Organizatora, niezależni projektanci, pracownicy naukowi uczelni kształcących w zakresie projektowania oraz inne osoby, mające wiedzę lub doświadczenie pozwalające na obiektywną ocenę prac konkursowych według podanych założeń.
3. Pełny skład Jury zostanie ogłoszony nie później niż miesiąc przed zakończeniem przyjmowania projektów do pierwszego etapu konkursu na łamach strony internetowej www.termadesign.com.
4. Obrady Jury odbędą się w kwietniu 2014 r.
5. Jury Konkursu będzie oceniało nadesłane prace wg poniższych kryteriów:
a. Możliwość wdrożenia – ocena szansy i realna możliwości wdrożenia projektowanego produktu do produkcji, stopień zgodności z obowiązującymi normami oraz poprawność konstrukcji technicznej.
b. Estetyka projektu – bryła, forma, kolorystyka, poprawność kompozycji.
c. Nowatorstwo – pomysłowość i oryginalność prezentowanego rozwiązania projektowego oraz wykorzystanie dodatkowych funkcji, podnoszących atrakcyjność i funkcjonalność produktu.
d. Logika procesu myślowego
 
Terminarz konkursu
1. Ogłoszenie Konkursu – 20 listopada 2013 r.
2. Ostateczny termin nadsyłania prac do pierwszego etapu Konkursu – 20 lutego 2014 r. (do godziny 24:00).
3. Wyniki I etapu – 6 marca 2014 (informacja o projektach wyłonionych w Konkursie zostanie umieszczona na stronie internetowej www.termadesign.com).
4. Ostateczny termin nadsyłania prac do drugiego etapu Konkursu – 27 marca 2014 (do godziny 24:00).
5. Ogłoszenie wyników drugiego etapu – 27 kwietnia 2014 r.
6. Informacja o terminie przyznania nagród połączonym z wernisażem prac konkursowych zostanie zamieszczona na stronie internetowej Konkursu www.termadesign.com oraz ogłoszona za pośrednictwem innych mediów.
 
Nagrody w konkursie
1. I nagroda – 10 000 zł* + realizacja prototypu
II nagroda – 5 000 zł* + realizacja prototypu
III nagroda – 3 000 zł* + realizacja prototypu
Wyróżnienie – 1 000 zł* + realizacja prototypu
Nagroda specjalna – 3000 zł* + realizacja prototypu - za projekt najbardziej nowatorski w kategorii do 26 roku życia.
* kwota brutto – wypłacona nagroda zostanie pomniejszona o 10% podatku dochodowego.
2. Uczestnikom konkursu, których miejsce zamieszkania znajduje się poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Organizator może wypłacić nagrodę pieniężną w walucie EUR. Wypłacona kwota będzie stanowiła równowartość nagrody pieniężnej w złotych wg średniego kursu NBP z dnia poprzedzającego wypłacenie nagrody.
3. Organizator zobowiązuje się do przekazania Nagród Laureatom w terminie do 30 dni roboczych, licząc od dnia skompletowania podpisanych dokumentów, przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Uczestnika.
4. W celu przekazania Nagrody Laureat jest zobowiązany do podania Organizatorowi w wiadomości e-mail, swojego imienia i nazwiska oraz adresu miejsca zamieszkania (miasto, kod pocztowy, ulica, numer domu, numer mieszkania) oraz numeru rachunku bankowego, w terminie 5 dni od dnia powiadomienia go o wygranej. Wiadomość e-mail powinna zostać wysłana przez Laureata z adresu e-mail, z którego przesyłał odpowiedzi na pytania konkursowe.
5. Organizator, na wniosek Jury, zastrzega sobie prawo do przyznania nagród dodatkowych oraz odstąpienia od przyznania nagród za poszczególne miejsca.
6. Po zakończeniu Konkursu Organizator ma prawo do organizacji wernisażu projektów, na którym zaprezentowane zostaną prototypy nagrodzonych prac oraz plansze z projektami zakwalifikowanymi do finału. O organizacji wernisażu każdorazowo decyduje Organizator konkursu.
 
Więcej: termadesign.com

Podoba Ci się nasza działalność ? Postaw kawę dla Grupy Sztuka Architektury!
Postaw mi kawę na buycoffee.to

Komentarze

Ilość komentarzy: 0

Dodaj zdjęcia do galeriiDodaj nowy komentarz

Dodaj nowy komentarz

Newsletter

Chcesz być na bieżąco?

Zapisz się do newslettera sztuka-wnętrza.pl!