Public Foor Me - zaprojektuj wnętrze Pijalni Czekolady E.Wedel

Public Foor Me - zaprojektuj wnętrze Pijalni Czekolady E.Wedel

Konkurs na projekt wnętrza nowej Pijalni Czekolady E.Wedel

Organizator i Partner Strategiczny
Organizatorem Konkursu jest firma „Infinity Group” Sp. z o.o. z siedzibą: ul. Składowa 12, 15-399 Białystok, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla miasta Białystok w XII Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem rejestrowym KRS 0000254215, przechowującym również dokumentację Spółki, kapitał zakładowy 50.000,00 złotych, NIP 542-29-71-160, Regon: 200062101 zwana dalej „Organizatorem”. Partnerem Strategicznym Konkursu jest firma Lotte Wedel Sp. z o.o.

Czas trwania, terytorium i sposób prowadzenia Konkursu
1. Konkurs prowadzony jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w okresie od dnia 30 września 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. Konkurs prowadzony jest przy pomocy strony internetowej o adresie foorni.pl/publicfoorme, zwanej dalej „Serwisem Konkursowym”.
2. Konkurs w rozumieniu art. 919 k.c. i art. 921 k.c., prowadzony jest wyłącznie w oparciu o niniejszy Regulamin i powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

Uczestnicy

1. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie osoby fizyczne, które najpóźniej w dniu zgłoszenia udziału w Konkursie uzyskały pełnoletniość, posiadające miejsce zamieszkania na terenie Rzeczpospolitej Polskiej oraz posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.
2. Uczestnikiem Konkursu może być:
a) osoba fizyczna, pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która jest wyłącznym autorem prac zgłaszanych przez nią do Konkursu będąca również architektem lub projektantem wnętrz lub designerem lub też studentem architektury bądź studentem kierunku projektowanie wnętrz.
b) pracownia/biuro architektoniczne którego pracownicy/właściciele są wyłącznymi autorami prac zgłaszanych do Konkursu – z zastrzeżeniem, iż pracownia/biuro architektoniczne posiada wyłączne prawa autorskie do prac zgłaszanych do Konkursu.
3. W przypadku błędnego określenia statusu profilu (podczas jego zakładania), możliwa jest jego zmiana. W tym celu Uczestnik powinien wysłać prośbę o taką zmianę na e-mail [email protected] z opisem błędu oraz wskazaniem prawidłowej treści.
4. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy zatrudnieni u Organizatora lub członkowie ich najbliższych rodzin. Przez członków najbliższej rodziny, o których mowa powyżej, rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców i rodzeństwo małżonków, powinowatych w tej samej linii lub stopniu, osoby pozostające w stosunku przysposobienia, jak również znajdujące się pod opieką lub kuratelą. Przeszkoda do udziału w konkursie trwa pomimo ustania małżeństwa, rozwiązania stosunku przysposobienia, kurateli bądź opieki.


Cel Konkursu
1. Celem Konkursu jest wybór najlepszej koncepcji wnętrza Pijalni Czekolady E.Wedel stworzonego przez Uczestnika Konkursu, zgodnie z zasadami przewidzianymi w niniejszym Regulaminie.
2. W ramach Konkursu przewidziano również Nagrody Dodatkowe, o których jest mowa w dalszych punktach Regulaminu, które przypadną internautom, którzy w czasie trwania Konkursu, w galerii Prac Konkursowych na stronie Serwisu Konkursu umieścili najciekawsze komentarze, warunki przyznawania Nagród Dodatkowych określają dalsze punkty Regulaminu.
 
Zasady Konkursu
1. Uczestnicy Konkursu mają za zadanie przygotowanie koncepcji wnętrza Pijalni Czekolady E.Wedel zgodnie z oczekiwaniami opisanymi w briefie („Praca Konkursowa”).
2. Brief zostanie opublikowany na stronie Serwisu Konkursowego. W briefie zostaną zawarte oczekiwania w stosunku do projektu.
3. W projekcie Uczestnicy muszą użyć przynajmniej jednego produktu Partnerów Konkursu. Pełna lista dostępna jest w Serwisie Konkursowym.
4. Udział w konkursie jest bezpłatny.
5. Projekty zgłoszone do Konkursu powinny być pracami własnymi danego Uczestnika Konkursu, nigdzie wcześniej niepublikowanymi oraz nieudostępnianymi (w tym w szczególności na innych konkursach, wystawach itp.).
6. Warunkiem udziału w Konkursie jest przekazanie Organizatorowi pracy (projektu) za pośrednictwem stworzonej przez Organizatora podstrony w Serwisie Konkursowym oraz odpowiednie wypełnienie formularza zgłoszeniowego (zwanego dalej: Formularzem), zgodnie ze wskazówkami zawartymi na podstronie Serwisu Konkursowego.
7. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest dodanie Pracy Konkursowej do portfolio w profilu użytkownika zarejestrowanym w serwisie foorni.pl; następnie zgłoszenie wybranej pracy konkursowej poprzez formularz (podstrona WEŹ UDZIAŁ) dostępny w Serwisie Konkursowym foorni.pl/publicfoorme/#wez-udzial. W formularzu należy:
a. wybrać pracę konkursową z portfolio;
b. opisać koncepcje pracy (max 2000 znaków)
c. sporządzić listę produktów Partnerów Konkursu wykorzystanych w Pracy Konkursowej;
d. podać telefon kontaktowy (adres email zostanie automatycznie pobrany z profilu użytkownika);
e. zaakceptować Regulamin Konkursu;
Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie osób, które w formularzu podały nieprawdziwe informacje.
8. Uczestnik Konkursu może dodać dowolną ilość prac konkursowych; w przypadku zgłaszania kolejnych prac konkursowych należy ponownie skorzystać z Formularza.
9. Wyłonieni w Konkursie zwycięzcy, zostaną dodatkowo poproszeni, w specjalnej wiadomości e-mail o podanie dodatkowych danych, które będą niezbędne do przekazania nagrody. Przez dodatkowe dane rozumie się:
a. imię i nazwisko;
b. dokładny adres: ulica, numer domu, ewentualnie numer mieszkania, kod pocztowy i miejscowość;
c. numer telefonu (fakultatywnie);
d. numeru konta bankowego.
 
Terminy
01.10.2013-31.12.2013 - czas przesyłania prac konkursowych;
07.01.2014-17.01.2013 - obrady Jury
15.02.2014 - ogłoszenie wyników
 
Nagrody i ich przekazanie
1. Nagrody w Konkursie są fundowane przez Organizatora oraz Partnera Strategicznego Konkursu.
2. Nagrodami w Konkursie są:
- Nagroda Główna - nagroda pieniężna o wartości 11 111 zł (z czego 10 000 zł – kwota, która zostanie przekazana laureatowi konkursu, 1 111 zł – kwota, którą Organizator potrąci i odprowadzi do odpowiedniego urzędu skarbowego)
- Nagroda Specjalna – nagroda pieniężna o wartości 6 667 zł (z czego 6 000 zł – kwota która zostanie przekazana laureatowi konkursu, 667 zł – kwota, którą Organizator potrąci i odprowadzi do odpowiedniego urzędu skarbowego)
- 5 Nagród Dodatkowych – kosze upominkowe od marki E.Wedel o wartości 140 zł
3. Nagrody konkursowe będą wydawane wyłącznie w postaci określonej niniejszym Regulaminem, bez możliwości ich zamiany z wyjątkiem sytuacji wskazanych w niniejszym Regulaminie.
4. Zdobywcy nagród, którzy nie spełniają warunków wskazanych w Regulaminie, zostaną pominięci w procesie przyznawania nagród.
5. W związku z faktem, że Nagrody w Konkursie, zgodnie z obowiązującymi przepisami, są opodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych, przed wydaniem Nagród pieniężnych określonych w ust. 2 powyżej, Organizator Konkursu potrąci kwotę 10% zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych i odprowadzi ją do właściwego urzędu skarbowego.
6. W przypadku nagród rzeczowych, zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych laureat Konkursu obciążony zostanie podatkiem dochodowym z tytułu wygranej o wartości przekraczającej kwotę 760,00 zł (siedemset sześćdziesiąt złotych), w wysokości 10% wartości nagrody, którego uiszczenie Organizatorowi w terminie 14 dni od dnia powiadomienia przez Organizatora o wygranej, jest warunkiem koniecznym dla otrzymania nagrody.
7. O fakcie zwycięstwa w Konkursie i zdobyciu nagrody, Uczestnik zostanie powiadomiony w ciągu 7 dni roboczych od opublikowania wyników Konkursu w Serwisie Konkursowym na stronie internetowej foorni.pl/publicfoorme e-mailem wysłanym na adres podany podczas przy rejestracji w Formularzu, w powiadomieniu tym znajdzie się też prośba o wskazanie danych niezbędnych do wydania nagrody:
a) imienia i nazwiska laureata oraz jego adresu zamieszkania i nr konta bankowego, na który ma zostać przelana kwota stanowiąca Nagrodę Główną lub Nagrodę Specjalną
b) lub imienia i nazwiska laureata oraz dokładnego adresu korespondencyjnego (ulica, nr doku i nr lokalu jeżeli jest, miejscowość oraz kod pocztowy), jeżeli laureat chce otrzymać Nagrodę Główną lub Specjalną w formie przekazu pocztowego na wskazany adres,
c) imienia i nazwiska laureata Nagrody Dodatkowej oraz dokładnego adresu korespondencyjnego (ulica, nr domu i nr lokalu jeżeli jest, miejscowość oraz kod pocztowy), na który laureat chce otrzymać przesyłkę kurierską z Nagrodą Dodatkową.
Adresy, o których mowa muszą znajdować się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
8. W przypadku, gdy zwycięzca w ciągu 7 dni kalendarzowych od wysłania do niego informacji e-mail, o której jest mowa w pkt. 7 powyżej, nie odpowie na powiadomienie o wygranej lub nie przekaże pełnych danych niezbędnych do wydania nagrody, straci prawo do nagrody. W takiej sytuacji Organizator zastrzega sobie możliwość przyznania nagrody osobie, której Praca Konkursowa zajęła kolejne miejsce w rankingu Prac Konkursowych, w takiej sytuacji odpowiednie zastosowanie mają postanowienia pkt. 7 powyżej.
9. Nagroda Główna i Nagroda Specjalna zostaną wydane zwycięzcom przelewem na konto bankowe lub przekazem pocztowym, w zależności od wyboru zwycięzcy, w terminie do 31 stycznia 2014 r.
10. Nagrody Dodatkowe przekazane zostaną zwycięzcom w drodze przesyłki kurierskiej, na koszt Organizatora, w terminie do 30 dni od podania danych korespondencyjnych, o których jest mowa w pkt. 7 lit c.

Więcej informacji: foorni.pl/publicfoorme/

Podoba Ci się nasza działalność ? Postaw kawę dla Grupy Sztuka Architektury!
Postaw mi kawę na buycoffee.to

Komentarze

Ilość komentarzy: 0

Dodaj zdjęcia do galeriiDodaj nowy komentarz

Dodaj nowy komentarz

Newsletter

Chcesz być na bieżąco?

Zapisz się do newslettera sztuka-wnętrza.pl!